Komunikat Dyrektora dotyczący nauczania zdalnego podczas pandemii SARS-CoV-2

Komunikat Dyrektora dotyczący nauczania zdalnego podczas pandemii SARS-CoV-2

Organizacja pracy

 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

 Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

        i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSEI w Lublinie

               w związku z zapobieganiem  i zwalczaniem COVID-19

 1. Sposób i tryb realizacji zadań liceów w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania:
  1. sposób i tryb realizacji zadań ALMS i ALO w czasie ograniczonego funkcjonowania placówek był konsultowany z organem prowadzącym, nauczycielami i uczniami; w szczególności w kontekście dostępności środków technicznych do nauczania zdalnego;
  1. zadania edukacyjne w ALMS i ALO będą realizowane w formie nauki zdalnej z wykorzystaniem dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności poprzez dziennik elektroniczny Vulcan, pocztę elektroniczną, program ZOOM, platformy edukacyjne: MOODLE,  stronę internetową szkoły, oficjalne profile szkół w mediach społecznościowych oraz inne niewymienione technologie komunikacyjno -informacyjne dostępne dla nauczycieli i uczniów, zgodnie z potrzebami i specyfiką danego przedmiotu;
  1. zadania opiekuńczo-wychowawcze szkół będą realizowane poprzez bieżący kontakt rodziców i uczniów z dyrekcją szkoły, psychologami  szkolnymi, wychowawcami oraz nauczycielami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. dziennik Vulcan, poczta e-mail, komunikatory internetowe).
  1. zadania wynikające z             Programów Wychowawczo-Profilaktycznych ALMS i ALO  będą realizowane poprzez organizowanie wideokonferencji tematycznych z psychologami, oraz udostępnianie materiałów z obszaru profilaktyki na stronie internetowej szkół oraz udzielanie bieżących porad i konsultacji rodzicom i uczniom z wykorzystaniem dostępnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 • Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami, uwzględniająca potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne  uczniów, w tym uczniów realizujących nauczanie indywidualne, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia i uczniów z niepełnosprawnością.
 1. szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uwzględniają specyficzne potrzeby i możliwości uczniów, potwierdzone posiadanymi przez uczniów opiniami psychologiczno-pedagogicznymi, orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego oraz wynikające z dokonanej wcześniej diagnozy nauczycieli i psychologów szkolnych  oraz respektują zalecenia wynikające ze specjalnych potrzeb i możliwości uczniów w formach dostosowanych do specyfiki zdalnego nauczania;
  1. uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomoc udzielana jest podczas bieżącej pracy zdalnej nauczycieli przedmiotu, przez zintegrowane działania nauczycieli i psychologów oraz poprzez porady i konsultacje nauczycieli i specjalistów z wykorzystaniem dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  1. zajęcia określone w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, w tym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, będą kontynuowane w formie pracy zdalnej z wykorzystaniem dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas:
  • tygodniowy plan zajęć realizowanych w każdym oddziale ALMS i ALO w postaci pracy zdalnej pozostaje bez zmian,
  • materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zaplanowanych na dany dzień lekcji będą udostępniane  uczniom w wybrany przez nauczyciela sposób (np. dziennik Vulcan lub pocztę e-mail).
 • Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:
  • postępy uczniów w nauce oraz zdobywana wiedza będą monitorowane i oceniane przez nauczycieli na bieżąco podczas wybranych form pracy zdalnej;
  • rodzice będą informowani o postępach w nauce i zdobytych przez ucznia ocenach poprzez dziennik Vulcan lub pocztę e-mail;
  • uczniowie będą informowani o postępach w nauce i zdobytych ocenach na bieżąco podczas lekcji on-line oraz poprzez dziennik Vulcan i pocztę e-mail;
  • utrzymuje się różne formy aktywności wymienione w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym, za które uczniowie mogą otrzymać oceny bieżące. W szczególności uczniowie mogą być oceniani w następujących kategoriach: aktywność podczas lekcji on-line, odpowiedź ustna podczas lekcji on-line, karta pracy, zeszyt, ćwiczenie, konkurs, kartkówka, sprawdzian i inne prace uczniów, uzależnione od decyzji nauczyciela i specyfiki przedmiotu oraz poziomu edukacyjnego;
  • w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną zmniejsza się liczbę ocen z danego przedmiotu niezbędnych do klasyfikowania ucznia do co najmniej 5 (dotyczy języka polskiego, matematyki i języka angielskiego) oraz co najmniej 2 (dotyczy wszystkich pozostałych przedmiotów).
 • Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:
  • egzamin klasyfikacyjny dla uczniów w formie ustnej i pisemnej będzie przeprowadzony on-line z wykorzystaniem programu ZOOM.
 • Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:
  • realizacja zadań w ALMS i ALO  zostanie udokumentowana poprzez  wpisy dotyczące tematów lekcji, frekwencji oraz ocen w dzienniku elektronicznym Vulcan;
  • korespondencja z rodzicami i uczniami prowadzona za pomocą dziennika Vulcan  i poczty e-mail (w tym pliki, scany, karty pracy, zdjęcia, filmiki i inne dowody realizowanych przez uczniów zadań).
 • Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać:
  • uczniowie ALMS i ALO w czasie nauki zdalnej mogą wykorzystywać materiały edukacyjne dostępne w następujących źródłach: tradycyjne podręczniki i zeszyty ćwiczeń, platformy edukacyjne  wykorzystywane przez nauczycieli (o których zostali powiadomieni) karty pracy i prezentacje przygotowywane przez nauczycieli,
  • nie wyklucza się korzystania z innych źródeł dostępnych dla uczniów, wynikających ze specyfiki przedmiotu i wybranych przez nauczyciela).
 • Forma i terminy konsultacji dla rodziców i uczniów z nauczycielem prowadzącym:
  • konsultacje rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywają się na bieżąco za pomocą dziennika Vulcan oraz poczty e-mail, dodatkowo każdy wychowawca klasy raz w tygodniu (podczas godziny z wychowawcą) pozostaje do dyspozycji rodziców i uczniów .
  • konsultacje uczniów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji ( nauczyciel dostępny w czasie trwania lekcji) w sposób ustalony przez każdego nauczyciela indywidualnie.
 • Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania:
  • szkolny zestaw programów nauczania pozostaje bez zmian.

Lublin, 25.03.2020

Dyrektor

Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego WSEI w Lublinie

oraz

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSEI w Lublinie

                                                      Małgorzata Pielecka-Sikorska

Close Menu