REGULAMIN REKRUTACJI DO AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WSEI W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

Terminy rekrutacji:

 • Od 22 kwietnia 2020 r. – składanie w sekretariacie szkoły dokumentów o przyjęcie poprzez wypełnienie formularza online na stronie ALO.
 • Składanie w sekretariacie szkoły oryginalnych dokumentów:
  • Do 10 lipca 2020 r. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • Do 4 sierpnia 2020 r. zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów (w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy zmianę terminu i sposób dostarczenia oryginalnych dokumentów).
 • Do 12 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc (prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły +48 81 749 32 35, w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy zmianę terminu).
 • Od 12 sierpnia 2020 r. – rekrutacja uzupełniająca (w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy zmianę terminu).

Kryteria rekrutacji:

 1. Podczas przyjmowania kandydatów pod uwagę brane są takie kryteria jak:
  • Udokumentowane osiągnięcia artystyczne i kierunkowe (zgodne z profilem klasy) – 25 pkt.
  • Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów) – 25 pkt.
  • Wynik egzaminu ósmoklasisty – 50 pkt.
  • Akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu ALO.
  • Maksymalny łączny wynik wynosi 100 pkt.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:
  • Karta zgłoszenia ALO
  • Podanie kandydata o przyjęcie do szkoły
  • Oświadczenie rodziców ALO
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  • Zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej (oryginał)
  • Zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 sztuki dla uczniów korzystających z bursy).
 2. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać listem poleconym, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. (w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy sposób dostarczenia oryginalnych dokumentów).

Dokumenty do pobrania:

Close Menu