Informacje o rekrutacji

Terminy rekrutacji

1.   Od 01 kwietnia 2023 r. – składanie w sekretariacie szkoły dokumentów o przyjęcie poprzez wypełnienie formularza online na stronie LO Akademii WSEI

2.    Do 10 lipca 2023 r. – składanie w sekretariacie szkoły oryginalnych dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.

3.   Od 19 lipca 2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc (prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły 
+48 81 749 32 35.

4.    Od 20 lipca 2023 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Zasady rekrutacji

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Kieruje ona całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

o    sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,

o    weryfikacja złożonych podań (wniosków) pod kątem spełniania przez kandydatów kryteriów rekrutacji,

o    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz sporządzenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

o    przydzielenie przyjętych uczniów do poszczególnych klas.

 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru spośród kandydatów w oparciu
o kryteria rekrutacji.

 

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do Liceum Ogólnokształcące Lubelskiej Akademii WSEI
w Lublinie podejmuje dyrektor w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

4. Kandydat, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty do szkoły, zobowiązany jest do wypełnia wymaganego kompletu dokumentów (zmiana ta związana jest z sytuacją epidemii).

 

5. W przypadku, kiedy po postępowaniu rekrutacyjnym szkoła dysponuje wolnymi miejscami, wyznacza się termin postępowania uzupełniającego.

 

6. W wyjątkowych przypadkach, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

 

7. Istnieje możliwość przyjmowania nowych uczniów również w trakcie trwania roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji. Decyzję tę podejmuje dyrekcja szkoły.

 

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do nieutworzenia klasy w przypadku braku zgłoszenia się co najmniej 15 kandydatów.

 

9. Szkoła zastrzega sobie, że w sytuacji braku właściwej liczby chętnych (minimum 5 osób) do utworzenia grupy z rozszerzenia z danego przedmiotu, uczeń będzie przypisany do innej zaproponowanej grupy.

10. Uczeń po przyjęciu do szkoły zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 200 zł do 31 sierpnia 2023 r.

Kryteria rekrutacji

1.    Podczas przyjmowania kandydatów pod uwagę brane są takie kryteria, jak:

§  Udokumentowane osiągnięcia artystyczne i kierunkowe (zgodne z profilem klasy – 25 pkt.

o    Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów) – 25 pkt.

o    Wynik egzaminu ósmoklasisty – 50 pkt.

o    Akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu LO Akademii WSEI.

o    Maksymalny łączny wynik wynosi 100 pkt.

Wymagane dokumenty

1.    Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

o    Karta zgłoszenia LO Akademii WSEI

o    Podanie kandydata o przyjęcie do szkoły

o    Oświadczenie rodziców LO Akademii WSEI

o    Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

o    Zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej (oryginał)

o    2 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 sztuki dla uczniów korzystających
z bursy)

2.    Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać listem poleconym, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy sposób dostarczenia oryginalnych dokumentów).

Informujemy, w związku z faktem, że szkoła nie posiada własnej bursy, rekrutacja do burs miasta Lublin odbywa się równolegle z rekrutacją do szkół. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych burs.