Informacje o rekrutacji

Terminy rekrutacji

 1. Od 01 kwietnia 2022 r. – składanie w sekretariacie szkoły dokumentów o przyjęcie poprzez wypełnienie formularza online na stronie ALO.
 2. Do 14 lipca 2022 r. – składanie w sekretariacie szkoły oryginalnych dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów (w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy zmianę terminu i sposób dostarczenia oryginalnych dokumentów).
 3. Do 22 lipca 2022 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc (prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły +48 81 749 32 35, w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy zmianę terminu).
 4. Od 22 lipca 2022 r. – rekrutacja uzupełniająca (w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy zmianę terminu).

Zasady rekrutacji

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Kieruje ona całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:
   • sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,
   • weryfikacja złożonych podań (wniosków) pod kątem spełniania przez kandydatów kryteriów rekrutacji,
   • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz sporządzenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
   • przydzielenie przyjętych uczniów do poszczególnych klas.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru spośród kandydatów w oparciu o kryteria rekrutacji.
 3.  Decyzję o przyjęciu ucznia do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSEI w Lublinie podejmuje dyrektor w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Kandydat, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty do szkoły, zobowiązany jest do wypełnia wymaganego kompletu dokumentów (zmiana ta związana jest z sytuacją epidemii).
 5. W przypadku, kiedy po postępowaniu rekrutacyjnym szkoła dysponuje wolnymi miejscami, wyznacza się termin postępowania uzupełniającego.
 6. W wyjątkowych przypadkach, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
 7. Istnieje możliwość przyjmowania nowych uczniów również w trakcie trwania roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji. Decyzję tę podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdzana jest ona przez dyrekcję szkoły.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do nieutworzenia klasy w przypadku braku zgłoszenia się co najmniej 25 kandydatów.
 9. Szkoła zastrzega sobie, że w sytuacji braku właściwej liczby chętnych (minimum 5 osób) do utworzenia grupy z rozszerzenia z danego przedmiotu, uczeń będzie przypisany do innej zaproponowanej grupy.
 10. Uczeń po przyjęciu do szkoły zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 200 zł (jednorazowa opłata w czasie trwania nauki w czteroletnim liceum)

Kryteria rekrutacji

 1. Podczas przyjmowania kandydatów pod uwagę brane są takie kryteria jak:
  • Udokumentowane osiągnięcia artystyczne i kierunkowe (zgodne z profilem klasy) – 25 pkt.
  • Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów) – 25 pkt.
  • Wynik egzaminu ósmoklasisty – 50 pkt.
  • Akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu ALO.
  • Maksymalny łączny wynik wynosi 100 pkt.

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:
  • Karta zgłoszenia ALO
  • Podanie kandydata o przyjęcie do szkoły
  • Oświadczenie rodziców ALO
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  • Zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej (oryginał) – zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 sztuki dla uczniów korzystających z bursy).
 2. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać listem poleconym, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy sposób dostarczenia oryginalnych dokumentów).

Informujemy, w związku z faktem, że szkoła nie posiada własnej bursy, rekrutacja do burs miasta Lublin odbywa się równolegle z rekrutacją do szkół. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych burs.