Informacje o rekrutacji

Terminy rekrutacji

 1. Od 02 kwietnia 2024 r. – składanie w sekretariacie szkoły dokumentów o przyjęcie poprzez wypełnienie formularza online na stronie LO WSEI
 2. Do 8 lipca 2024 r. – składanie w sekretariacie szkoły oryginalnych dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów
 3. Od 12 lipca 2024 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc (prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły +48 81 749 32 35.
 4. 15-19 lipca 2024 r. – rekrutacja uzupełniająca. 
 5. 23 lipca 2024 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

Zasady rekrutacji

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Kieruje ona całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

o    sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,

o    weryfikacja złożonych podań (wniosków) pod kątem spełniania przez kandydatów kryteriów rekrutacji,

o    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz sporządzenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

o    przydzielenie przyjętych uczniów do poszczególnych klas.

 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru spośród kandydatów w oparciu
o kryteria rekrutacji.

 

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do Liceum Ogólnokształcącego Lubelskiej Akademii WSEI
w Lublinie podejmuje dyrektor w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

4. Kandydat, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty do szkoły, zobowiązany jest do wypełnia wymaganego kompletu dokumentów.

 

5. W przypadku, kiedy po postępowaniu rekrutacyjnym szkoła dysponuje wolnymi miejscami, wyznacza się termin postępowania uzupełniającego.

 

6. W wyjątkowych przypadkach, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

 

7. Istnieje możliwość przyjmowania nowych uczniów również w trakcie trwania roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji. Decyzję tę podejmuje dyrekcja szkoły.

 

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do nieutworzenia klasy w przypadku braku zgłoszenia się co najmniej 15 kandydatów.

 

9. Szkoła zastrzega sobie, że w sytuacji braku właściwej liczby chętnych (minimum 7 osób) do utworzenia grupy z rozszerzenia z danego przedmiotu, uczeń będzie przypisany do innej zaproponowanej grupy.

 

10. Warunkiem przyjęcia ucznia jest podpisanie umowy o kształceniu w Liceum Ogólnokształcącym Lubelskiej Akademii WSEI do 26 lipca 2024 r.

 

11. Uczeń po przyjęciu do szkoły zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty administracyjnej w wysokości 200 zł, a następnie comiesięcznej opłaty czesnego w wysokości 250 zł (od września do czerwca – przez 10 miesięcy). 

 

Kryteria rekrutacji

 • Podczas przyjmowania kandydatów pod uwagę brane są takie kryteria, jak:
 • Udokumentowane osiągnięcia artystyczne i kierunkowe (zgodne z profilem klasy – 25 pkt.)
 • Osiągnięcia edukacyjne, na które składają się – maksymalnie 75 pkt.:
  – Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów):
  Średnia poniżej 3,00 – 0 punktów
  3,01-3,5 – 5 punktów
  3,51-4,00 – 10 punktów
  4,01-4,5 – 15 punktów
  4,51-5,0 – 20 punktów
  5,01 – 25 punktów

– Wynik egzaminu ósmoklasisty (średnia ocen ze wszystkich egzaminów):

0-29% – 0 punktów
30-40% – 5 punktów
41-45% – 10 punktów
46-50% – 15 punktów
51-55% – 20 punktów
56-60% – 25 punktów
61-65% – 30 punktów
66-70% – 35 punktów
71-75% – 40 punktów
76-80% – 45 punktów
80-100% – 50 punktów

 • Maksymalny łączny wynik wynosi 100 pkt.
 •  Akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu LO Akademii WSEI.
 • Warunkiem przyjęcia ucznia jest podpisanie umowy o kształceniu w Liceum Ogólnokształcącego Lubelskiej Akademii WSEI.

Wymagane dokumenty

1.    Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

o    Karta zgłoszenia LO Akademii WSEI

o    Podanie kandydata o przyjęcie do szkoły

o    Oświadczenie rodziców LO Akademii WSEI

o    Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

o    Zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej (oryginał)

o    2 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 sztuki dla uczniów korzystających
z bursy)

o  Umowa o kształcenie w Liceum Ogólnokształcącego Lubelskiej Akademii WSEI. 

2.    Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać listem poleconym, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy sposób dostarczenia oryginalnych dokumentów).

Informujemy, w związku z faktem, że szkoła nie posiada własnej bursy, rekrutacja do burs miasta Lublin odbywa się równolegle z rekrutacją do szkół. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych burs.